Mitä on psykologinen pääoma?

 

Tulevaisuudessa yritysten menestys tulee perustumaan yhä enemmän yksilöiden kykyyn ratkaista haastavia tilanteita ja toimia yhdessä erilaisten persoonien kanssa. 

Kirjassa avataan konkreettisesti, miten psykologista pääomaa kehitetään, jotta organisaatiot ja yhteisöt selviytyvät ja löytävät tapoja keksiä itsensä uudestaan. Edelläkävijä organisaatiot ovat edelläkävijöitä siksi, että he ovat löytäneet tapoja johtaa yksilöidensä, avainhenkilöidensä ja työntekijöidensä elinvoimaisuutta ja onnellisuutta. 

 

 

 

Yksilöiden ja yhteisöjen pääoma muodostuu aineellisista ja aineettomista ominaisuuksista. Pääoman lajit voidaan jakaa karkeasti taloudellisiin, inhimillisiin, sosiaalisiin ja psykologisiin. Organisaatioiden muutostilanteet kuormittavat ihmisten jaksamista, ja muutosprojektit onnistuvat tai epäonnistuvat sen varassa, miten yhteisö ja sen yksilöt johtavat omaa psykologista kokonaisuuttaan.

Psykologinen pääoma muodostuu neljästä ulottuvuudesta: sinnikkyys, optimismi, itsetuntemus ja tulevaisuususko.

Amerikkalainen Fred Luthans on tutkinut psykologisen pääoman ja organisaatioiden menestyksen yhteyttä. Tutkimusten mukaan yksilön ja yhteisön korkea psykologinen pääoma on yhteydessä työn iloon eli myönteisiin tunteisiin, työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.  Psykologisella pääomalla on todettu olevan yhteys muiden pääomien, kuten sosiaalisen, inhimillisen ja taloudellisen pääoman lisääntymiseen. Tämä johtaa kiistatta korkeaan suoriutumiseen ja myös parempaan tuottavuuteen.

Psykologinen pääoma on pääomalajeista tärkein. Sen ymmärtäminen ja soveltaminen käytäntöön on vastaus suurimpaan osaan johtajien keskeisistä kysymyksistä. Psykologinen pääoma on kykyä soveltaa positiivisen psykologian lainalaisuuksia käytäntöön, ja tässä onnistuminen lisää työniloa ja kehittää tuottavuutta.